Main » SIGIR » 2009 » Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009 »

Context-aware query classification

Huanhuan Cao, Derek Hao Hu, Dou Shen, Daxin Jiang, Jian-Tao Sun, Enhong Chen, Qiang Yang