Main » SIGIR » 2009 » Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009 »

Global ranking by exploiting user clicks

Shihao Ji, Ke Zhou, Ciya Liao, Zhaohui Zheng, Gui-Rong Xue, Olivier Chapelle, Gordon Sun, Hongyuan Zha