Main » SIGIR » 2009 » Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009 »

Optimizing search engine revenue in sponsored search

Yunzhang Zhu, Gang Wang, Junli Yang, Dakan Wang, Jun Yan, Jian Hu, Zheng Chen