Main » TREC » 2009 » Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009 »

THUIR at TREC 2009 Web Track: Finding Relevant and Diverse Results for Large Scale Web Search

Zhichao Li, Fei Chen, Qianli Xing, Junwei Miao, Yufei Xue, Tong Zhu, Bo Zhou, Rongwei Cen, Yiqun Liu, Min Zhang, Yijiang Jin, Shaoping Ma