Main » WWW » 2009 » Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009 »

Competitive analysis from click-through log

Gang Wang, Jian Hu, Yunzhang Zhu, Hua Li, Zheng Chen