Main » WWW » 2009 » Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009 »

News article extraction with template-independent wrapper

Junfeng Wang, Xiaofei He, Can Wang, Jian Pei, Jiajun Bu, Chun Chen, Ziyu Guan, Gang Lu