Main » WWW » 2009 » Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009 »

Graffiti: node labeling in heterogeneous networks

Ralitsa Angelova, Gjergji Kasneci, Fabian M. Suchanek, Gerhard Weikum