Main » WWW » 2009 » Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009 »

Advertising keyword generation using active learning

Hao Wu, Guang Qiu, Xiaofei He, Yuan Shi, Mingcheng Qu, Jing Shen, Jiajun Bu, Chun Chen