Main » WWW » 2009 » Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009 »

Mining multilingual topics from wikipedia

Xiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Jian Hu, Zheng Chen