Main » WWW » 2009 » Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009 »

Tag-oriented document summarization

Junyan Zhu, Can Wang, Xiaofei He, Jiajun Bu, Chun Chen, Shujie Shang, Mingcheng Qu, Gang Lu