Main » WWW » 2009 » Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009 »

Probabilistic question recommendation for question answering communities

Mingcheng Qu, Guang Qiu, Xiaofei He, Cheng Zhang, Hao Wu, Jiajun Bu, Chun Chen