Main » AIRS » 2010 » Information Retrieval Technology - 6th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2010, Taipei, Taiwan, December 1-3, 2010. Proceedings »

Research of Sentiment Block Identification for Customer Reviews Based on Conditional Random Fields

Lei Jiang, Yuanchao Liu, Bingquan Liu, Chengjie Sun, Xiaolong Wang