Main » AIRS » 2010 » Information Retrieval Technology - 6th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2010, Taipei, Taiwan, December 1-3, 2010. Proceedings »

Query Recommendation Considering Search Performance of Related Queries

Yufei Xue, Yiqun Liu, Tong Zhu, Min Zhang, Shaoping Ma, Liyun Ru