Main » AIRS » 2010 » Information Retrieval Technology - 6th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2010, Taipei, Taiwan, December 1-3, 2010. Proceedings »

Investigating Characteristics of Non-click Behavior Using Query Logs

Ting Yao, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma, Yongfeng Zhang, Liyun Ru