Main » CIKM » 2010 » Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010 »

A topical link model for community discovery in textual interaction graph

Guoqing Zheng, Jinwen Guo, Lichun Yang, Shengliang Xu, Shenghua Bao, Zhong Su, Dingyi Han, Yong Yu