Main » CIKM » 2010 » Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010 »

MI-WDIS: web data integration system for market intelligence

Zhongmin Yan, Qingzhong Li, Shidong Zhang, Zhaohui Peng, Yongquan Dong, Yanhui Ding, Yongxin Zhang, Xiuxing Xu