Main » CIKM » 2010 » Proceedings of the Second International CIKM Workshop on Cloud Data Management, CloudDB 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 30, 2010 »

Benchmarking cloud-based data management systems

Yingjie Shi, Xiaofeng Meng, Jing Zhao, Xiangmei Hu, Bingbing Liu, Haiping Wang