Main » ECIR » 2010 » Advances in Information Retrieval, 32nd European Conference on IR Research, ECIR 2010, Milton Keynes, UK, March 28-31, 2010. Proceedings »

Promoting Ranking Diversity for Biomedical Information Retrieval Using Wikipedia

Xiaoshi Yin, Xiangji Huang, Zhoujun Li