Main » NTCIR » 2010 » Proceedings of the 8th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-8, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15-18, 2010 »

Opinion Analysis Task of Simplified Chinese Monolingual at NTCIR-8

Yuan Kuang, Bo Zhang, Wenbin Pan, Yujie Zhang, Bin Zhang, Rongjun Li, Yu Mao, Yanquan Zhou