Main » NTCIR » 2010 » Proceedings of the 8th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-8, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15-18, 2010 »

Multiple Strategies for NTCIR-8 Patent Mining at BCMI

Gang Jin, Qi Kong, Jian Zhang, Xiaolin Wang, Cong Hui, Hai Zhao, Bao-Liang Lu