Main » NTCIR » 2010 » Proceedings of the 8th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-8, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15-18, 2010 »

An Open-domain Question Answering System for NTCIR-8 C-C Task

Guiping Zhang, Wubei Zhang, Yu Bai, Shengqiao Kang, Peiyan Wang