Main » SIGIR » 2010 » Proceeding of the 33rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2010, Geneva, Switzerland, July 19-23, 2010 »

A survival modeling approach to biomedical search result diversification using wikipedia

Xiaoshi Yin, Xiangji Huang, Xiaofeng Zhou, Zhoujun Li