Main » SIGIR » 2010 » Proceeding of the 33rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2010, Geneva, Switzerland, July 19-23, 2010 »

Context-aware ranking in web search

Biao Xiang, Daxin Jiang, Jian Pei, Xiaohui Sun, Enhong Chen, Hang Li