Main » TREC » 2010 » Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010 »

ICTNET at Web Track 2010 Spam Task

Liang Zhu, Bolong Zhu, Jianguo Wang, Xu Chen, Zeying Peng, Xiaoming Yu, Yue Liu, Hongbo Xu, Xueqi Cheng