Main » WWW » 2010 » Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010 »

Structure-aware music resizing using lyrics

Zhang Liu, Chaokun Wang, Jianmin Wang, Wei Zheng, Shengfei Shi