Main » WWW » 2010 » Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010 »

Selective recrawling for object-level vertical search

Yaqian Zhou, Mengjing Jiang, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Lide Wu