Main » WWW » 2010 » Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010 »

Cross-domain sentiment classification via spectral feature alignment

Sinno Jialin Pan, Xiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen