Main » AIRS » 2011 » Information Retrieval Technology - 7th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2011, Dubai, United Arab Emirates, December 18-20, 2011. Proceedings »

Information Retrieval Technology - 7th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2011, Dubai, United Arab Emirates, December 18-20, 2011. Proceedings

Mohamed-Vall O. Mohamed-Salem, Khaled Shaalan, Farhad Oroumchian, Azadeh Shakery, Halim M. Khelalfa