Main » AIRS » 2011 » Information Retrieval Technology - 7th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2011, Dubai, United Arab Emirates, December 18-20, 2011. Proceedings »

An Effective Approach for Topic-Specific Opinion Summarization

Binyang Li, Lanjun Zhou, Wei Gao, Kam-Fai Wong, Zhongyu Wei