Main » CIKM » 2011 » Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011 »

Multi-view random walk framework for search task discovery from click-through log

Jianwei Cui, Hongyan Liu, Jun Yan, Lei Ji, Ruoming Jin, Jun He, Yingqin Gu, Zheng Chen, Xiaoyong Du