Main » ECIR » 2011 » Advances in Information Retrieval - 33rd European Conference on IR Research, ECIR 2011, Dublin, Ireland, April 18-21, 2011. Proceedings »

Comparing Twitter and Traditional Media Using Topic Models

Wayne Xin Zhao, Jing Jiang, Jianshu Weng, Jing He, Ee-Peng Lim, Hongfei Yan, Xiaoming Li