Main » ICMR » 2011 » Proceedings of the 1st International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2011, Trento, Italy, April 18 - 20, 2011 »

TV program segmentation using multi-modal information fusion

Hongliang Bai, Lezi Wang, Gang Qin, Jiwei Zhang, Kun Tao, Xiaofu Chang, Yuan Dong