Main » NTCIR » 2011 » Proceedings of the 9th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-9, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2011 »

ICRC_HITSZ at RITE: Leveraging Multiple Classifiers Voting for Textual Entailment Recognition

Yaoyun Zhang, Jun Xu, Chenlong Liu, Xiaolong Wang, Ruifeng Xu, Qingcai Chen, Xuan Wang, Yongshuai Hou, Buzhou Tang