Main » NTCIR » 2011 » Proceedings of the 9th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-9, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2011 »

THUIR at NTCIR-9 INTENT Task

Yufei Xue, Fei Chen, Tong Zhu, Chao Wang, Zhichao Li, Yiqun Liu, Min Zhang, Yijiang Jin, Shaoping Ma