Main » NTCIR » 2011 » Proceedings of the 9th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-9, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2011 »

The NiuTrans Machine Translation System for NTCIR-9 PatentMT

Tong Xiao, Qiang Li, Qi Lu, Hao Zhang, Haibo Ding, Shujie Yao, Xiaoming Xu, Xiaoxu Fei, Jingbo Zhu, Feiliang Ren, Huizhen Wang