Main » SIGIR » 2011 » Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011 »

Learning to rank using query-level regression

Jiajin Wu, Zhihao Yang, Yuan Lin, Hongfei Lin, Zheng Ye, Kan Xu