Main » SIGIR » 2011 » Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011 »

Optimizing multimodal reranking for web image search

Hao Li, Meng Wang, Zhisheng Li, Zheng-Jun Zha, Jialie Shen