Main » SIGIR » 2011 » Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011 »

Social context summarization

Zi Yang, Keke Cai, Jie Tang, Li Zhang, Zhong Su, Juanzi Li