Main » SIGIR » 2011 » Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011 »

Mining topics on participations for community discovery

Guoqing Zheng, Jinwen Guo, Lichun Yang, Shengliang Xu, Shenghua Bao, Zhong Su, Dingyi Han, Yong Yu