Main » SIGIR » 2011 » Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011 »

Learning search tasks in queries and web pages via graph regularization

Ming Ji, Jun Yan, Siyu Gu, Jiawei Han, Xiaofei He, Wei Vivian Zhang, Zheng Chen