Main » TREC » 2011 » Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011 »

PRIS at TREC 2011 Microblog Track

Yan Li, Zhenhua Zhang, Wenlong Lv, Qianlong Xie, Yuhang Lin, Rao Xu, Weiran Xu, Guang Chen, Jun Guo