Main » WSDM » 2011 » Proceedings of the Forth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2011, Hong Kong, China, February 9-12, 2011 »

Cross lingual text classification by mining multilingual topics from wikipedia

Xiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Jian Hu, Zheng Chen