Main » AIRS » 2012 » Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings »

Exploring and Exploiting Proximity Statistic for Information Retrieval Model

Yadong Zhu, Yuanhai Xue, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Xueqi Cheng, Xiaoming Yu