Main » AIRS » 2012 » Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings »

Feature Transformation Method Enhanced Vandalism Detection in Wikipedia

Tianshu Chang, Hongfei Lin, Yuan Lin