Main » AIRS » 2012 » Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings »

Exploiting and Exploring Hierarchical Structure in Music Recommendation

Kai Lu, Guanyuan Zhang, Rui Li, Shuai Zhang, Bin Wang