Main » AIRS » 2012 » Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings »

Adaptive Weighting Approach to Context-Sensitive Retrieval Model

Xiaochun Wang, Muyun Yang, Haoliang Qi, Sheng Li, Tiejun Zhao