Main » AIRS » 2012 » Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings »

Analyzing the Spatiotemporal Effects on Detection of Rain Event Duration

Jyun-Yu Jiang, Yi-Shiang Tzeng, Pei-Ying Huang, Pu-Jen Cheng