Main » AIRS » 2012 » Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings »

Using Lexical and Thematic Knowledge for Name Disambiguation

Jinpeng Wang, Wayne Xin Zhao, Rui Yan, Haitian Wei, Jian-Yun Nie, Xiaoming Li