Main » CIKM » 2012 » 21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012 »

An efficient index for massive IOT data in cloud environment

Youzhong Ma, Jia Rao, Weisong Hu, Xiaofeng Meng, Xu Han, Yu Zhang, Yunpeng Chai, Chunqiu Liu