Main » CIKM » 2012 » 21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012 »

RDF pattern matching using sortable views

Zhihong Chong, He Chen, Zhenjie Zhang, Hu Shu, Guilin Qi, Aoying Zhou